SLO Lębork

Komunikat dot. matury ustnej

Komunikat 11.01.2021

Informujemy, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc.1 ).

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej. Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r. W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

a. nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik - 0%

b. otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”

c. otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych.

Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ustnym z danego przedmiotu i wpisuje ten egzamin w systemie SIOEO. Informuję, że w roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (§ 11kzc.3).

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

a. nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%

b. przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

Przejdź do góry strony